Návod ke hře Abstraktní pexeso

Tiché pexeso

Místo: Uzavřená místnost s rozloženým pexesem.

Příprava: V místnosti je různě rozložené pexeso.

Pravidla:

 1. Do místnosti může vstoupit vždy jenom jeden hráč z každého týmu.
 2. V místnosti platí naprostý zákaz mluvení.
 3. Hráč otočí dvě karty pexesa. Pokud najde odpovídající dvojici, odnese si ji. Pokud ne, vrací karty na svá místa. Po opuštění místnosti hráč informuje svůj tým o otočených kartách.
 4. Poté může vstoupit další člen týmu.
 5. Tým s nejvíce nalezenými dvojicemi na konci hry vyhrává.

Cíl hry: Získat co nejvíce odpovídajících párů karet pexesa v časovém limitu.

Po hře: Diskuse o strategiích a komunikaci v týmech. Hráči mohou hlasovat o nejlepší strategii.

 

Hlasité pexeso

 

Místo: Ideálně venkovní prostory

Příprava: V prostoru vytyčte lanem dva kruhy v odstupu několika metrů. Do každého kruhu položte jednu kartu z dvojice pexesa. Týmy se postaví v určené vzdálenosti od kruhů.

Pravidla:

 1. Z jednotlivých týmů může vždy vyběhnout pouze jedna dvojice.
 2. Každý člen dvojice vstupuje do jiného kruhu a snaží se v časovém limitu (např. 30s nebo dle vašeho uvážení) najít odpovídající karty pexesa pomocí různých způsobů komunikace.
 3. Dvojice nesmí kartu ukazovat svému partnerovi. Po použití je karta otočena obrázkem dolů.
 4. Komunikace je klíčová. Hráči mohou vymýšlet různé strategie: pantomima, gesta, pokřiky apod.
 5. Pokud má dvojice za to, že našla společnou dvojici, vystoupí z kruhu a kontrola proběhne u vedoucího. Pokud obrázky spolu nesouhlasí, vracejí je do kruhu a střídá se s druhou dvojicí. 
 6. Pro zvýšení obtížnosti je u kruhů umístěn reproduktor, který hraje hlasitou hudbu, což komplikuje komunikaci mezi hráči.

Cíl hry: Získat co nejvíce odpovídajících párů karet pexesa během stanoveného časového limitu.

Po hře: Diskuse o strategiích a komunikaci v týmech. Hráči mohou hlasovat o nejlepší strategii.

 

Pexeso naslepo

 

Místo: Prostorná místnost s minimem překážek a rozloženým abstraktním pexesem, případně venkovní prostředí.

 

Příprava: V místnosti je připravené abstraktní pexeso rozložené na větším stole nebo na zemi.

 

Pravidla:

 

 1. Hráči jsou rozděleni do dvojic.
 2. Jedna osoba z dvojice má oči zakryté šátkem a je hledajícím, zatímco druhá osoba je navigátorem.
 3. Navigátor může vidět pexeso, ale nesmí se ho dotýkat. Hledající se může dotýkat karet, ale nesmí je vidět.
 4. Po otočení a zhlédnutí pexesa jej musí hledající otočit obrázkem k zemi.
 5. Úkolem navigátora je verbálně navigovat hledajícího tak, aby tento mohl najít dvojice karet.
 6. Hra probíhá po dobu stanovenou organizátorem (např. 10 minut) a poté si hráči vymění role.

Cíl hry: Nalezení co nejvíce dvojic za stanovený čas, přičemž klíčovou roli hraje komunikace mezi navigátorem a hledajícím.

 

Po hře: Diskuse o výzvách komunikace, důležitosti jasných instrukcí, vzájemné důvěře a o tom, jak různé bariéry (v tomto případě fyzická bariéra vidění) mohou ovlivnit týmovou spolupráci.

 

Tato hra zdůrazňuje význam jasné a efektivní komunikace, důvěry v týmového partnera a schopnosti poslouchat a interpretovat instrukce. Pomáhá účastníkům pochopit, jak mohou bariéry v komunikaci komplikovat spolupráci a jak je důležité najít způsoby, jak tyto bariéry překonat.

 

Pexeso role play

 

Místo: Klidné prostředí s dostatečným prostorem.

Příprava: Herní karty jsou rozložené na větším stole nebo na zemi.

Pravidla:

 1. Hráči jsou rozděleni do týmů po 4-5 členech.
 2. Každému týmu jsou přiděleny specifické role: stratég, hledající, zaznamenávač, komunikátor a případně kontrolor.
 3. Stratég určuje obecný plán hry a rozhoduje o pořadí, v jakém budou karty otáčeny.
 4. Hledající je jediný, kdo může fyzicky otočit karty.
 5. Zaznamenávač si zapisuje, které karty byly kde otočeny, aby měl tým přehled.
 6. Komunikátor je jediný, kdo může komunikovat se stratégem a předává instrukce hledajícímu.
 7. Kontrolor (pokud je v týmu) má za úkol sledovat, zda jsou pravidla dodržována.
 8. Hra trvá stanovenou dobu a tým s největším počtem dvojic vyhrává.

 

Cíl hry: Nalezení co nejvíce dvojic ve stanoveném čase.

Po hře: Diskuse o výzvách spojených s přidělenými rolemi, důležitosti efektivní komunikace a koordinace v týmu, a o tom, jak se různé role mohly prolnout nebo kolidovat.

 

Tato hra se zaměřuje na dynamiku týmu a jak se jednotlivé role mohou ovlivňovat. Pomáhá účastníkům rozpoznat význam různých rolí v týmové práci a jak je důležité koordinovat se a komunikovat, aby byly úkoly splněny efektivně.

 

Důvěrná komunikace

 

Místo: Prostor rozdělený na dvě zóny plachtou, závěsem, nebo jiným oddělením. V každé zóně je polovina karet z pexesa.

Příprava: Rozložte pexeso tak, že každá zóna obsahuje jednu kartu z každého páru.

Pravidla:

 1. Hráče rozdělíme do dvojic.
 2. Každá dvojice se rozdělí, tzn. že jeden hráč je v první zóně a druhý v druhé zóně.
 3. Hra začne, když každý hráč v zóně otočí jednu kartu (všechny dvojice hrají najednou).
 4. Hráči spolu komunikují přes plachtu (mluví, ale nevidí se) nebo sedí zády k sobě v komunikační zóně a snaží se najít stejný pár. 
 5. Pokud oba hráči věří, že mají odpovídající pár karet, ukážou své karty vedoucímu.
 6. Jestliže se karty shodují, dvojice si je ponechá. V případě, že ne, karty se vracejí na svá původní místa.
 7. Hra končí, když jsou všechny páry nalezeny nebo po stanoveném časovém limitu.
 8. Dvojice s nejvíce shodnými páry vyhrává.

 

Cíl hry: Komunikovat s partnerem a získat co nejvíce odpovídajících párů karet pexesa.

Po hře: Diskuse o strategiích komunikace, výzvách při hledání páru a taktikách, které se ukázaly jako nejúčinnější.

 

Tento koncept zdůrazňuje důležitost komunikace mezi dvojicemi. Často vznikají nedorozumění, protože hráči nemohou vidět karty svých partnerů, což přináší zajímavou výzvu.

Tato hra je navržena tak, aby zdůraznila, jak je důležité sdílet informace a jak může být obtížné popisovat abstraktní pojmy nebo obrázky bez vizuální pomoci. Tip od nás: Tuto aktivitu můžete zopakovat s jinak promíchanými dvojicemi.

 

Praktický průvodce zpětnou vazbou pro týmové aktivity a hry

 

Je třeba si uvědomit, že primárním cílem našich aktivit je podpora osobnostního rozvoje. V tomto kontextu získává zpětná vazba neocenitelnou hodnotu, stává se nezbytným pilířem celého didaktického procesu. Je zcela na vašem rozhodnutí, jaký způsob vyhodnocení aktivity si zvolíte a jak jej přizpůsobíte specifickým potřebám daného kolektivu.

 

Tipy pro roli mediátora ve zpětné vazbě: 

 

 1. Strukturovaný začátek: Zahájení s otevřenou otázkou jako "Jak jste se cítili během hry?" může být dobrým startem. Pomáhá účastníkům vyjádřit své pocity a začít se zamýšlet nad zkušenostmi z hry.

 

 1. Konkrétní dotazy: Pokládejte dotazy jako "Jak vám ovlivňovala hlasitá hudba komunikaci?" nebo "Jaké strategie jste vyzkoušeli a jak efektivní byly?"

 

 1. Zdůraznění pozitivních momentů: Upozorněte na úspěšné momenty týmů nebo jednotlivců, které jste během hry pozorovali.

 

 1. Konstruktivní kritika: Pokud je třeba upozornit na oblasti, kde byla komunikace nebo strategie slabá, dělejte to citlivě a konstruktivně.

 

 

 • Skupinová reflexe: Povzbuzujte účastníky, aby sdíleli své pocity a zkušenosti s ostatními. Mohou poskytnout cenné názory na to, co fungovalo a co ne.

 

 

 1. Analýza role komunikace: Diskutujte o důležitosti jasné a efektivní komunikace, zejména v náročných podmínkách, jakými byla hlasitá hudba v této hře a podobně.

 

 1. Role adaptace: Jak se týmy přizpůsobovaly výzvám hry, ať už to bylo vytvářením nových komunikačních metod, nebo změnou strategie.

 

 1. Budoucí aplikace: Diskutujte o tom, jak by mohly být dovednosti a lekce z hry aplikovány v reálném životě, ve třídě nebo v pracovním prostředí.

 

 1. Uzavření diskuse: Zakončete zpětnou vazbu tím, že se zeptáte účastníků, co si z hry odnesli nebo co by chtěli v budoucnu zkoušet jinak.

 

Efektivní metody zpětné vazby pro týmové aktivity a hry:

 

 1. Skupinová diskuze: Nechte týmy diskutovat o tom, co se jim dařilo a co by mohly dělat lépe. Jaké strategie byly úspěšné a které ne?

 

 1. Individuální reflexe: Dejte každému hráči několik minut k zapsání toho, co se naučili během hry a jak se cítí ohledně svého výkonu a komunikace s týmem.

 

 1. Peer feedback: Hráči mohou dát zpětnou vazbu svým spoluhráčům – co si myslí, že dělali dobře a kde vidí prostor pro zlepšení.

 

 1. Hodnocení lídrů: Pokud měl tým jasně definovaného lídra nebo koordinátora, mohl by tento člen získat zpětnou vazbu od ostatních členů týmu ohledně svého vedení.

 

 1. Anonymní dotazníky: Účastníci mohou vyplnit anonymní dotazníky o tom, co si myslí, že bylo efektivní, a co by mohlo být vylepšeno. To může pomoci lidem být upřímnější v jejich odpovědích.

 

 1. Analýza chyb: Pokud některé týmy udělaly zřetelné chyby, zkuste je společně analyzovat. Co vedlo k chybě? Jak by se mohla příště předejít?

 

 1. Porovnání strategií: Diskutujte o různých strategiích, které týmy použily a zkuste je společně porovnat a vyhodnotit.


Osobní cíle: Na závěr můžete požádat účastníky, aby si stanovili jedno nebo dvě osobní zlepšení, která by chtěli implementovat do svých budoucích týmových aktivit na základě získané zpětné vazby.