Návod ku hre Abstraktné pexeso

Tiché pexeso

 

Miesto: uzavretá miestnosť s nastaveným pexesom.

 

Príprava: V miestnosti je rôzne rozložené pexeso.

 

Pravidlá:

 1. Do miestnosti môže naraz vstúpiť len jeden hráč z každého tímu.
 2. V miestnosti platí úplný zákaz rozprávania.
 3. Hráč otočí dve karty pexesa. Ak nájde zhodnú dvojicu, vezme si ju. Ak nie, vráti karty na ich miesta. Po opustení miestnosti hráč informuje svoj tím o otočených kartách.
 4. Potom môže vstúpiť ďalší člen tímu.
 5. Vyhráva tím, ktorý má na konci hry najviac nájdených párov.

 

Cieľ hry: V časovom limite získať čo najviac rovnakých dvojíc kariet pexesa.

Po skončení hry: Diskusia o stratégiách a komunikácii v tímoch. Hráči môžu hlasovať o najlepšej stratégii.Hlasné pexeso

 

Miesto: Ideálne vonkajšie priestory

 

Príprava: V priestore vyznačte lanom dva kruhy vzdialené od seba niekoľko metrov. Do každého kruhu umiestnite jednu kartu z dvojice pexesa. Tímy sa postavia do určenej vzdialenosti od kruhov.

 

 1. Pravidlá:
 2. Z každého tímu môže bežať vždy len jedna dvojica.
 3. Každý člen dvojice vstúpi do iného kruhu a snaží sa nájsť zodpovedajúce kartičky pexesa v časovom limite (napr. 30 s alebo podľa vlastného uváženia) pomocou rôznych komunikačných metód.
 4. Dvojice nesmú ukázať kartu svojmu partnerovi. Po použití sa karta otočí lícom nadol.
 5. Kľúčom k úspechu je komunikácia. Hráči môžu vymýšľať rôzne stratégie: pantomímu, gestá, výkriky atď.
 6. Ak si dvojica myslí, že našla spoločnú dvojicu, vystúpi z kruhu a overí si to u vedúceho. Ak sa obrázky nezhodujú, vrátia ich do kruhu a vystriedajú sa s druhou dvojicou. 
 7. Na zvýšenie obtiažnosti je v blízkosti kruhov umiestnený reproduktor, z ktorého hrá hlasná hudba, čo sťažuje komunikáciu medzi hráčmi.

 

Cieľ hry: V časovom limite získať čo najviac rovnakých dvojíc kariet pexesa.

Po skončení hry: Diskusia o stratégiách a komunikácii v tímoch. Hráči môžu hlasovať o najlepšej stratégii.

 

Slepé pexeso

 

Miesto: Priestranná miestnosť s minimom prekážok a rozmiestneným abstraktným pexesom alebo vonkajšie prostredie.

 

Príprava: V miestnosti je na väčšom stole alebo na zemi pripravené abstraktné pexeso. 

 

Pravidlá:

 1. Hráči sú rozdelení do dvojíc.
 2. Jedna osoba v dvojici má zakryté oči šatkou a je hľadajúci, zatiaľ čo druhá osoba je navigátor.
 3. Navigátor vidí pexeso, ale nemôže sa ho dotknúť. Hľadajúci sa môže dotknúť kariet, ale nemôže ich vidieť.
 4. Po otočení a prezretí pexesa musí hľadajúci otočiť pexeso lícom nadol.
 5. Úlohou navigátora je slovne usmerniť hľadajúceho tak, aby našiel dvojice kariet.
 6. Hra sa hrá určitý čas, ktorý určí organizátor (napr. 10 minút), a potom si hráči vymenia úlohy.

 

Cieľ hry: Nájsť čo najviac dvojíc v časovom limite, pričom kľúčovú úlohu zohráva komunikácia medzi navigátorom a hľadajúcim.

 

Po skončení hry: Diskusia o výzvach komunikácie, dôležitosti jasných pokynov, vzájomnej dôvere a o tom, ako môžu rôzne bariéry (v tomto prípade fyzická bariéra zraku) ovplyvniť tímovú spoluprácu.

 

Táto hra zdôrazňuje dôležitosť jasnej a efektívnej komunikácie, dôvery v spoluhráča a schopnosti počúvať a interpretovať pokyny. Pomáha účastníkom pochopiť, ako môžu komunikačné bariéry komplikovať spoluprácu a ako je dôležité nájsť spôsoby, ako tieto bariéry prekonať.Pexeso role play

 

Miesto: Kľudné prostredie s dostatočným priestorom.

 

Príprava: Herné karty sú rozložené na väčšom stole alebo na zemi.

 

Pravidlá:

 1. Hráči sú rozdelení do tímov po 4-5 členoch.
 2. Každý tím má pridelené špecifické úlohy: stratég, hľadajúci, zapisovateľ, komunikátor a prípadne kontrolór.
 3. Stratég určuje všeobecný herný plán a rozhoduje o poradí, v akom sa budú otáčať karty.
 4. Hľadajúci je jediný, kto môže fyzicky otáčať karty.
 5. Zapisovateľ zaznamenáva, ktoré karty boli kde otočené, aby mal tím prehľad.
 6. Komunikátor je jediný, kto môže komunikovať so stratégom a odovzdáva pokyny hľadajúcemu.
 7. Kontrolór (ak je v tíme) má za úlohu sledovať, či sa dodržiavajú pravidlá.
 8. Hra trvá určitý čas a vyhráva tím, ktorý má najviac dvojíc.

Cieľ hry: Nájsť čo najviac dvojíc v stanovenom čase.

Po skončení hry: Diskusia o výzvach spojených s pridelenými úlohami, o dôležitosti efektívnej komunikácie a koordinácie v tíme a o tom, ako sa jednotlivé úlohy mohli prekrývať alebo si navzájom odporovať.

 

Táto hra sa zameriava na tímovú dynamiku a na to, ako sa môžu rôzne role navzájom ovplyvňovať. Pomáha účastníkom uvedomiť si dôležitosť rôznych rolí v tímovej práci a to, aké dôležité je koordinovať sa a komunikovať v záujme efektívneho plnenia úloh.

 

Dôverná komunikácia

 

Miesto: Priestor rozdelený na dve zóny plachtou, závesom alebo inou priečkou. V každej zóne je polovica kariet z pexesa.

 

Príprava: Rozložte pexeso tak, že každá zóna bude obsahovať jednu kartu z každého páru.

 

Pravidlá:

 1. Rozdeľte hráčov do dvojíc.
 2. Každá dvojica sa rozdelí, t. j. jeden hráč je v prvej zóne a druhý v druhej zóne.
 3. Hra sa začína, keď každý hráč v zóne otočí jednu kartu (všetky dvojice hrajú súčasne).
 4. Hráči medzi sebou komunikujú cez plachtu (rozprávajú sa, ale nevidia sa) alebo sedia chrbtom k sebe v komunikačnej zóne a snažia sa nájsť rovnakú dvojicu. 
 5. Ak sa obaja hráči domnievajú, že majú zhodnú dvojicu kariet, ukážu svoje karty vedúcemu.
 6. Ak sa karty zhodujú, dvojica si ich ponechá. Ak nie, karty sa vrátia na svoje pôvodné miesta.
 7. Hra sa skončí, keď sa nájdu všetky dvojice, alebo po uplynutí stanoveného časového limitu.
 8. Vyhráva dvojica s najväčším počtom zhodných párov.

Cieľ hry: Komunikovať s partnerom a získať čo najviac zodpovedajúcich párov kariet pexesa.

Po skončení hry: Diskusia o komunikačných stratégiách, výzvach pri hľadaní dvojíc a taktikách, ktoré sa ukázali ako najúčinnejšie.

 

Tento koncept zdôrazňuje dôležitosť komunikácie medzi pármi. Nedorozumenia často vznikajú, pretože hráči nevidia karty svojich partnerov, čo predstavuje zaujímavú výzvu.

Táto hra je navrhnutá tak, aby zdôraznila dôležitosť zdieľania informácií a to, aké ťažké môže byť opísať abstraktné pojmy alebo obrázky bez vizuálnej pomoci. Náš tip: Túto aktivitu môžete zopakovať s rôzne zmiešanými dvojicami.

 

Praktická príručka spätnej väzby pre tímové aktivity a hry

Je dôležité mať na pamäti, že hlavným cieľom našich aktivít je podpora osobnostného rozvoja. V tomto kontexte sa spätná väzba stáva neoceniteľnou hodnotou a stáva sa základným pilierom celého didaktického procesu. Je len na vás, akým spôsobom budete aktivitu hodnotiť a ako hodnotenie prispôsobíte konkrétnym potrebám kolektívu.

 

Tipy pre úlohu mediátora pri spätnej väzbe: 

 

 • Štruktúrovaný začiatok: Začať otvorenou otázkou, ako napríklad: "Ako ste sa cítili počas hry?" môže byť dobrým začiatkom. Pomôže účastníkom vyjadriť svoje pocity a začať uvažovať o zážitku z hry.

 

 

 

 • Konkrétne otázky: Položte otázky, ako napríklad "Ako ovplyvnila hlasná hudba vašu komunikáciu?" alebo "Aké stratégie ste vyskúšali a ako boli účinné?".

 

 

 

 • Vyzdvihnutie pozitívnych momentov: Vyzdvihnite úspešné momenty tímov alebo jednotlivcov, ktoré ste pozorovali počas hry.

 

 

 

 • Konštruktívna kritika: Ak potrebujete poukázať na oblasti, v ktorých bola komunikácia alebo stratégia slabá, urobte to citlivo a konštruktívne.

 

 

 

 • Skupinová reflexia: Vyzvite účastníkov, aby sa podelili o svoje pocity a skúsenosti s ostatnými. Môžu poskytnúť cenné poznatky o tom, čo fungovalo a čo nie.

 

 

 

 • Analýza role komunikácie: Diskutujte o dôležitosti jasnej a efektívnej komunikácie, najmä v náročných podmienkach, ako je hlasná hudba v tejto hre atď.

 

 

 

 • Rola adaptácie: Ako sa tímy prispôsobili výzvam hry, či už vytvorením nových komunikačných metód alebo zmenou stratégie.

 

 

 

 • Budúce využitie: Diskutujte o tom, ako by sa zručnosti a ponaučenia z hry mohli uplatniť v reálnom živote, v triede alebo v pracovnom prostredí.

 

 

 

 • Uzavretie diskusie: Diskusiu ukončite otázkou účastníkom, čo si z hry odniesli, alebo čo by chceli v budúcnosti vyskúšať inak.

 

 

Účinné metódy spätnej väzby pre tímové aktivity a hry:

 

 

 • Skupinová diskusia: Nechajte tímy diskutovať o tom, čo sa im podarilo a čo by mohli urobiť lepšie. Ktoré stratégie boli úspešné a ktoré nie?

 

 

 

 • Individuálna reflexia: Dajte každému hráčovi niekoľko minút na to, aby napísal, čo sa počas hry naučil a aký má pocit zo svojho výkonu a komunikácie s tímom.

 

 

 

 • Vzájomná spätná väzba: Hráči môžu poskytnúť spätnú väzbu svojim spoluhráčom - čo si myslia, že urobili dobre a kde vidia priestor na zlepšenie.

 

 

 

 • Hodnotenie lídrov: Ak mal tím jasne určeného lídra alebo koordinátora, tento člen môže získať spätnú väzbu od ostatných členov tímu ohľadom svojho vedenia.

 

 

 

 • Anonymné dotazníky: Účastníci by mohli vyplniť anonymné dotazníky o tom, čo bolo podľa nich efektívne a čo by sa dalo zlepšiť. To môže pomôcť ľuďom byť vo svojich odpovediach úprimnejší.

 

 

 

 • Analýza chýb: Ak niektoré tímy urobili zjavné chyby, skúste ich spoločne analyzovať. Čo viedlo k chybe? Ako by sa jej dalo nabudúce vyhnúť?

  

 • Porovnanie stratégií: Diskutujte o rôznych stratégiách, ktoré tímy použili, a pokúste sa ich spoločne porovnať a zhodnotiť.

 

 

 

 • Osobné ciele: Na záver môžete účastníkov požiadať, aby na základe získanej spätnej väzby určili jedno alebo dve osobné zlepšenia, ktoré by chceli zaviesť do svojich budúcich tímových aktivít.