Návod ku hre Numbrella: číselná výzva

Vstúpte do sveta, kde sa učenie a zábava spájajú v harmonický celok. Numbrella je inovatívny nástroj navrhnutý tak, aby prebudil zvedavosť a kreativitu vašich žiakov a zároveň ich vtiahol do fascinujúceho sveta čísel.

Každá hra, ktorú tu nájdete, bola navrhnutá s ohľadom na rôzne vekové skupiny, úrovne zručností a ponúka jedinečnú výzvu, ktorá podporuje spoluprácu, komunikáciu a strategické myslenie.

Neobmedzujte sa však len na to, čo je tu napísané. Považujte tento súbor za počiatočnú inšpiráciu a nebojte sa prispôsobiť hry potrebám svojich žiakov alebo vymyslieť vlastné aktivity. Veríme, že "Numbrella" vám poskytne pevný základ, na ktorom budete môcť stavať, a ktorý prinesie do vašich tried radosť a kreativitu.

 

Hľadanie čísel na čas:

Stanovte časový limit (napr. 2 minúty) a nechajte hráčov nájsť čo najviac po sebe idúcich čísel v danom čase. Obtiažnosť môžete zvýšiť tým, že budete žiadať čísla podľa vašich špecifikácií (poradie, násobky čísel, párne alebo nepárne čísla atď.).

 

Nájdi si kamaráta

Rozložte na podlahu poster s číslami a pripravte sa na vzrušujúcu matematickú úlohu! Vedúci hry zadá úlohu: stanoví požadovaný výsledok a určí, koľko čísel musí príklad obsahovať. Ak je napríklad cieľom dosiahnuť číslo 23 a príklad má obsahovať tri čísla, hráči musia vytvoriť skupiny po troch a vybrať kombinácie čísel z posteru, napríklad 10, 8 a 5 alebo 7, 3 a 2, a potom vytvoriť príklad 10 + 8 + 5 alebo 7 𝗑 3 + 2. Keď skupina vymyslí svoj príklad, musí sa čo najrýchlejšie postaviť na čísla na posteri. Pre zvýšenie náročnosti môže vedúci hry určiť, že hráči v skupine sa musia počas celého procesu držať za ruky.

 

Farby a čísla:

Hráči hľadajú číslo konkrétnej farby alebo špeciálne obrázky na posteri. Kto ich nájde ako prvý, získava bod. Hráč s najväčším počtom bodov vyhráva.

 

Postupné číslovanie:

Požiadajte hráčov, aby našli a označili čísla v postupnom poradí od najnižšieho po najvyššie alebo naopak. Vyhráva hráč s najrýchlejším časom.

 

Príbeh s číslami:

Rozprávajte príbeh a na určitých miestach požiadajte deti, aby na posteri našli číslo, ktoré zodpovedá deju príbehu. Kto nájde číslo ako prvý, pripočíta si bod. Hráč s najväčším počtom bodov vyhráva.

Príklad príbehu: Ostrovy čísel

Kapitán Trojprstý a jeho posádka začali na ostrove číslo 1. Bol to malý, kľudný ostrov s jedinou palmou. Tu objavili mapu, ktorá ich viedla k ich ďalšiemu miestu.

Plavba pokračovala na 17. ostrov, kde ich privítalo 14 farebných papagájov a ukázalo im cestu k tajomnej jaskyni, kde našli drahokam v tvare päťcípej hviezdy.

V jaskyni bola ďalšia mapa, ktorá viedla na ostrov číslo 12. Na vlnách okolo ostrova skákalo a tancovalo 24 delfínov. Kapitán Trojprstý a jeho posádka stretli múdreho starca, ktorý im povedal..: "Ďalšie číslo na vašej ceste je polovica toho, kde ste teraz."

Posádka teda zamierila na ostrov číslo 6. Šesť párov zlatých rýb im ukázalo podmorské kráľovstvo s pokladom. Ale tento poklad nebolo zlato, bola to ďalšia mapa.

Mapa ich viedla na ostrov číslo 20. Desať kvitnúcich stromov ukrývalo kľúč a tento kľúč otváral dvere do veže na ostrove číslo 25. Z vrcholu veže videli všetkých 40 čísel ostrovov a uvedomili si, že spojením všetkých ostrovov môžu nájsť najväčší poklad zo všetkých.

Kapitán Trojprstý a jeho posádka preskúmali všetky ostrovy, našli všetky čísla a objavili tajomstvo záhadného mora čísel.

 

Skryté číslo:

Zakryte jedno alebo viac čísel na posteri. Hráči musia uhádnuť, ktoré čísla sú zakryté, na základe zvyšných viditeľných čísel.

 

Vyhľadávanie párov:

Rozdeľte hráčov do dvojíc. Každá dvojica musí spolupracovať pri hľadaní dvojíc čísel, ktorých súčet je stanovený. Ak je napríklad cieľové číslo 10, musia nájsť dvojicu 3 a 7 alebo 4 a 6 atď.

 

Pamäťovka:

Nechajte hráčov pozrieť si poster v krátkom časovom úseku. Potom poster zakryte a nechajte hráčov napísať, čo si zapamätali (konkrétnu farbu čísel, ich umiestnenie, ďalšie obrázky atď.).Tímové hry:

Rozdelenie do tímov:

Nechajte, nech si každý hráč čo najrýchlejšie nájde jedno číslo, ktoré bude mať priradené. Hráči sa zoradia podľa poradia čísel, potom ich môžete na základe vášho výberu rozdeliť do skupín (dvojice, trojice, štvorice atď.). Napríklad rozdeľte 12 hráčov do štvoríc: skupina 1 (hráči s vybranými číslami 1, 3, 6, 8), skupina 2 (hráči s vybranými číslami 9, 13, 16, 17), skupina 3 (hráči s vybranými číslami 20, 23, 26, 29).

 

Matematická výzva:

Hráči sú rozdelení do tímov. Vedúci hry na povel zadá matematický príklad. Z každého tímu vybieha jeden hráč, beží k posteru a snaží sa nájsť výsledok zadaného príkladu. Hráč, ktorý ako prvý nájde správny výsledok, získava pre svoj tím bod. Po nájdení všetkých výsledkov zadaných príkladov sa hráči vrátia do svojho tímu, spočítajú získané body a pokračuje ďalší hráč z tímu.

 

Tímová klikačka:

Hráči sú rozdelení do tímov. Na povel vybieha z každého tímu jeden hráč, beží k posteru a snaží sa nájsť určité čísla, ktoré mu zadá vedúci hry. Hráč, ktorý nájde číslo ako prvý, získava pre svoj tím bod. Po nájdení všetkých zadaných čísel sa hráči vrátia do svojho tímu, spočítajú získané body a pokračuje ďalší hráč z tímu.

 

Tímová pamäťovka:

Pred začiatkom hry umiestnite poster v primeranej vzdialenosti od štartovacej čiary. Deti sa rozdelia do tímov, pričom každý tím má na svojom stanovišti papier a ceruzku. Keď sa hra začne, jeden hráč z každého tímu beží k posteru, pozoruje čísla, snaží sa zapamätať si čo najviac detailov a potom sa vráti k svojmu tímu, kde si zapíše, čo si zapamätal. Keď sa prvý hráč vráti, ďalší hráč z tímu môže bežať k posteru. Tento proces pokračuje 5 minút, po ktorých sa poster zakryje. Po zakrytí posteru nasleduje séria otázok o vzhľade čísel. Tímy píšu svoje odpovede na papier a na konci hry vyhráva tím, ktorý má najviac správnych odpovedí.

 

Otázky pre inšpiráciu:

1.Ktoré číslo bolo na posteri najväčšie?

  1. Aká farba bola najčastejšie použitá pre čísla na posteri?
  2. Bolo na posteri číslo, ktoré malo okolo seba nejaký vzor alebo ornament?
  3. Ktoré z čísel bolo červené?
  4. Akú farbu malo číslo 10?
  5. Ktoré dve čísla boli vedľa seba a mali rovnakú farbu?
  6. Ktoré číslo má na sebe zviera?
  7. Ktoré číslo bolo najbližšie k spodnému okraju posteru?

Použite tieto otázky ako inšpiráciu a v závislosti od dizajnu posteru vytvorte vlastné otázky, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám a zvedavosti vašich žiakov.

 

Tímová výzva:

Rozdeľte deti do tímov. Každému tímu dajte zoznam čísel, ktoré majú nájsť. Vyhráva tím, ktorý ako prvý nájde všetky čísla.Párna nepárna:

Rozdeľte hráčov na dva tímy. Jeden tím bude hľadať párne čísla a druhý tím bude hľadať nepárne čísla. Vyhráva tím, ktorý nájde všetky svoje čísla ako prvý. Po skončení prvého kola si môžu tímy vymeniť zadania a úlohu zopakovať.

 

Navigovačka:

Hráči sa rozdelia do tímov, pričom jeden hráč so zaviazanými očami stojí pri posteri a ostatní hráči tímu stoja bokom. Na začiatku hry vedúci hry vyberie náhodné číslo na posteri. Ostatní členovia tímu potom slovne navádzajú svojho spoluhráča so zaviazanými očami, aby našiel vybrané číslo a dotkol sa ho. Ak hráč dodrží pokyny, jeho tím získava bod. Po každom kole si hráči v tíme vymenia úlohy a hra pokračuje. Je dôležité zdôrazniť, že táto hra si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Hráči so zaviazanými očami môžu spôsobiť zrážky, preto je nevyhnutné dbať na zvýšenú bezpečnosť.

 

Hra s abecedou:

Spojte čísla s písmenami abecedy (napr.: A = 1, B = 2, C = 3). Nechajte hráčov hľadať čísla podľa vašich pokynov, ktoré zodpovedajú písmenám abecedy. Hráči v tímoch môžu vytvoriť tabuľku ako kľúč na hľadanie čísel.

 

Šifra:

Spojte čísla s písmenami abecedy (napr. A = 1, B = 2, C = 3). Zakódujete správu vo forme číselného kódu, ktorý musia tímy rozlúštiť. Hráči v tímoch môžu vytvoriť tabuľku ako kľúč na hľadanie čísel. Zároveň musia postupne vybehnúť zo svojho stanovišťa a označiť každé číslo, ktoré zapíšu na poster.

Príklad: AHOJ - 1, 8, 15, 10

Kľúč:

A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6, G - 7, H - 8, I - 9, J - 10, K - 11, L - 12, M - 13, N - 14, O - 15, P - 16, Q - 17, R - 18, S - 19, T - 20, U - 21, V - 22, W - 23, X - 24, Y - 25, Z - 26

 

Hry pre najmenších:

Čísla, tvary, farby:

Učte deti základné čísla tým, že ich necháte identifikovať a pomenovať čísla viditeľné na posteri. Môžete tiež diskutovať o farbách, tvaroch alebo obrázkoch, ktoré sú na posteri.Orientácia:

Na základe rôzneho usporiadania čísel môžete deti nechať pomenovať ich umiestnenie (vpravo, vľavo, hore, dole atď.). Opýtajte sa detí, kde sa konkrétne číslo nachádza napríklad vo vzťahu k iným číslam alebo iným predmetom na posteri. 

 

Hra s hudbou:

Pustite hudbu a nechajte hráčov tancovať, kým hľadajú čísla, ktoré určil vedúci hry. Keď hudba prestane hrať, hráči musia prestať hľadať a vrátiť sa na svoje miesta. Hudbu zapínajte a vypínajte nečakane tak, aby hra bola zábavná.

 

Doporučenie a bezpečnosť

Starostlivosť o herný plán:

Aby sa zachovala kvalita a dlhá životnosť herného plánu, odporúčame hráčom vstupovať na plán len naboso.

Plán zrolujte obrázkom nahor a skladujte ho v suchom prostredí, vždy bez hrubých nečistôt a v suchom stave.

 

Bezpečnostné pravidlá:

Zabezpečte, aby bol priestor na hranie dostatočne bezpečný a bez prekážok, aby sa predišlo nehodám počas hry.

Vždy dohliadajte na hráčov, najmä na mladších, aby ste zaistili bezpečnú a pozitívnu hru.

Zabezpečte, aby bol povrch, na ktorom je rozložený herný plán, rovný a nešmykľavý, aby sa minimalizovalo riziko pádu a zranenia. Ak sa hrá na tráve, zaistite herný plán pomocou kolíkov cez pripravené oká na hracom pláne.

 

Inklúzia:

Prispôsobte pravidlá a úrovne obtiažnosti tak, aby bola hra prístupná a zábavná pre všetkých účastníkov vrátane tých s rôznymi schopnosťami a zručnosťami.

 

Hydratácia a prestávky:

Pripomínajte hráčom, aby pravidelne pili a ponúkajte im pravidelné prestávky, aby ste zabránili prehriatiu a dehydratácii, najmä keď hrajú vonku alebo v teplejších podmienkach.

 

Skladovanie a preprava:

Pri preprave herného plánu použite vhodnú tašku alebo obal, ktorý ho ochráni pred poškodením a znečistením.

Skladujte na mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vlhkosti, aby ste zabránili poškodeniu materiálu.

 

Pozitívne prostredie:

Vytvorte podporné a pozitívne prostredie, v ktorom sa kladie dôraz na zábavu a účasť, nie na výkon a víťazstvo.